กลุ่มสินค้า

 • เครื่องมือขัดเจียรในการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • ผ้าดิบ
 • ผ้าเวอลัว
 • กระดาษฐานวัสดุขัดเจียร
 • ฟินอลิกเรซิน
 • สีย้อมและสารเติมเต็ม สารเติมแต่งและสารละลาย
 • ตัวฐานสำหรับเครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
 • ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
 • วัสดุบรรจุภัณฑ์
 • ชิ้นส่วนไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วนนิวเมติกส์
 • ระบบไฮดรอลิก
 • โครงสร้างเครื่องจักรกลแบบพิเศษ
 • วัสดุส่งเสริมการขาย
 • ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • วัสดุสำนักงาน
 • เครื่องมืออื่นๆ สำหรับการเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอในเชิงเทคนิค
 • ไฟเบอร์วัลคาไนซ์
 • เม็ดขัด
 • ผงขัดเพชร
 • ใยแก้ว
 • ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป
 • พันธะโลหะสำหรับเครื่องมือเพชรตัดคอนกรีต
 • ป้ายแท็ก
 • ระบบกาวและสารประกอบซ่อมแซมรอยร้าว
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การให้บริการ
 • ช่างฝีมือ
 • การให้บริการด้านไอที
 • การให้บริการด้านโลจิสติกส์