จรรยาบรรณของบริษัท Klingspor

จรรยาบรรณฉบับนี้อธิบายถึงระบบคุณค่าพื้นฐานของ Klingspor อย่างกระชับและรัดกุม หากคุณไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติตนในสถานการณ์ใดอย่างไร จรรยาบรรณฉบับนี้จะช่วยคุณทราบแนวทางที่เหมาะสม

เราคือใคร

Klingspor เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีธรรมเนียมปฏิบัติยาวนานกว่า 120 ปี ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี ปัจจุบัน Klingspor Group ประกอบด้วยสาขาบริษัทมากกว่า 35 แห่งในทุกทวีป

พื้นฐานที่สำคัญสำหรับความสำเร็จนี้สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์กรของเราซึ่งอยู่บนพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • ความซื่อสัตย์สุจริตในกระทำของเรา
  • การเติบโตอย่างยั่งยืน
  • คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา
  • การส่งเสริมนวัตกรรม

 

ความซื่อสัตย์สุจริตในการกระทำของเรา

ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมเป็นตัวกำหนดนโยบายทางธุรกิจและการกระทำของเรา ซึ่งหมายความว่า หากพนักงานทุกคนทั่วโลกสามารถยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัย:

"Klingspor คาดหวังให้พนักงานแสดงทัศนคติที่เป็นธรรมและเที่ยงตรงต่อกรรมการผู้จัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร!"

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เรายึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดทุกประการ ความสำเร็จทางธุรกิจของ Klingspor เกิดขึ้นภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมเท่านั้น ดังนั้น เราจึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการแข่งขันใดก็ตามที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการติดต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่ง และการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดต่างๆ เนื่องจากกฎหมายซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสื่อสารกับคู่แข่งในสมาคมต่างๆ ต้องระมัดระวังไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการผูกขาดโดยไม่ได้ตั้งใจ 

การไม่เลือกปฏิบัติ

เราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นผลเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ อายุ ความทุพพลภาพ ความเชื่อทางศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ ห้ามมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหรือกลั่นแกล้งใน Klingspor Group

การจัดการทรัพย์สินของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ

เราจัดการทรัพย์สินของ Klingspor ด้วยความรับผิดชอบเทียบเท่ากับเป็นทรัพย์สินของเราเอง ไม่ใช้ทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงแก่บุคคลที่สาม ข้อยกเว้นของหลักการปฏิบัตินี้ต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชา ในทำนองเดียวกัน แนวทางปฏิบัตินี้มีผลบังใช้ต่อข้อมูลภายบริษัทด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการใช้ การเก็บรักษาความลับ และการทำซ้ำเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมเท่านั้น

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนกระทบต่อการตัดสินใจของพนักงานในสถานการณ์ส่วนบุคคลที่ยากต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามทำนองธรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางตัวอย่างถูกต้องหากเกี่ยวเรื่องกับผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นเราจึงต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตั้งแต่เริ่มแรกมากที่สุดเท่าจะเป็นไปได้ ในฐานะพนักงานของ Klingspor เราเป็นไม่ทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทคู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ และไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ทางการเงิน (ยกเว้นว่ามีการการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา)

ตามกฎข้อบังคับทั่วไป ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการตัดสินใจในบางสถานการณ์ต้องได้รับการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อตัดสินใจตามแต่กรณีไป

ในเวลาทำงานแต่ละวัน พนักงานทุกคนต้องทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหมายความว่าพนักงานต้องไม่ทำงานอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวกับงานประจำในบริษัทของเรา และไม่ทำกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆ ใดในระหว่างเวลาการทำงาน

ไม่มีการทุจริต

เราไม่ยอมรับการทุจริตใน Klingspor Group ศึกษารายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริตได้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตของเราซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วทั้ง Klingspor Group

กรณีของการทุจริตท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากจะส่งผลกระทบทางกฎหมายในท้องถิ่นแล้ว อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งกลุ่มบริษัทด้วย เนื่องจากอาจกระทบต่อชื่อเสียงของ Klingspor ทั่วโลกและอาจส่งผลต่อความยุติความร่วมมือทางการค้า เช่น กับลูกค้านานาชาติรายใหญ่ ดังนั้น พนักงานทุกคนและกรรมการผู้จัดการ Klingspor Group จึงต้องร่วมมือกันป้องกันและจัดการอย่างเด็ดขาดกับเหตุทุจริตและยุติความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ทุจริตทันที

ในส่วนของปัญหาการทุจริตนั้น Klingspor ไม่ประสงค์ให้เกิดการทุกจริตขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานคน โดยเฉพาะห้ามไม่ให้พนักงานแต่ละตำแหน่ง/หน้าที่เรียกร้องและรับบริการหรือรับของมอบใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา

การรักษาความปลอดภัยด้านไอที

ในฐานะพนักงานของ Klingspor เราดำเนินการสอดคล้องกับการรักษาความปลอดภัยและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันข้อมูลและการป้องกันอาชญากรรมตามข้อกำหนดของแผนกไอทีประจำสำนักงานใหญ่ ณ เมือง Haiger ประเทศเยอรมนี

เราใช้ความระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสียหายของไฟล์และระบบไอที นอกจากมาตรการป้องกันทั่วไปแล้ว หากเป็นไปได้ ให้บันทึกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นบนอุปกรณ์พกพา ลบข้อมูลเก่าและที่ไม่จำเป็นออก

เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและในส่วนของการจัดการข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์

การเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา

การเติบโตของเรามุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ พนักงาน และสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการของเรา

การติดต่อกับคู่ค้าทางธุรกิจ

เราเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หากเราเข้าใจวิธีชนะใจลูกค้ารายใหม่และมุ่งสร้างความผูกพันธ์ในระยะยาวเพื่อต่อยอดความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้เป้าหมายนี้ลุล่วงได้ดี ต้องใส่ใจการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนหลักและกระบวนการรองใน Klingspor Group นอกจากนี้ พนักงานทุกคนในแผนกที่ไม่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงต้องตระหนักเสมอว่า เขาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ในการให้บริการลูกค้าของเรา แนวคิดในการการบริการลูกค้านี้ไม่เพียงแต่นำไปปรับใช้กับลูกค้าภายนอกองค์กรเท่านั้น แต่เป็นแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าภายใน Klingspor Group หรือระหว่างแผนกต่างๆ อีกด้วย

เราใส่ใจรับฟังลูกค้าของเราและให้คำตอบแก้ไขข้อข้องใจที่ชัดเจนและแจ่มแจ้ง เราตอบข้อสงสับและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เราให้บริการลูกค้าของเราอย่างน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามสัญญาเสมอ สำหรับความท้าทายใหม่ๆ เรามุ่งมั่นค้นหาทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับลูกค้าและสำหรับ Klingspor

นอกจากนี้ยัง เป้าหมายของเรา คือ การสร้างความร่วมมือระยะยาวกับซัพพลายเออร์ เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ พร้อมร่วมมือกันค้นหาโซลูชั่นใหม่ๆ เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า การสื่อสารกับซัพพลายเออร์ควรมีความชัดเจนและมุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาที่มีอยู่อย่างทันท่วงที

การทำงานร่วมกันภายใน Klingspor Group

เราเชื่อว่า ปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวและความสามารถในตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว คือ ระดับลำดับชั้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่ไม่ลดหลั่นมากนัก ซึ่งช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงพนักงานได้โดยตรงและสร้างความผูกพันธ์ในระยะยาวระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

เราทำงานอย่างสร้างสรรค์ เคารพซึ่งกันและกัน และไว้วางใจกัน นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่การตอบตอบข้อซักถามจากเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่เราจำเป็นต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสและสุจริตเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ในฐานะพนักงานของ Klingspor เราปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยคำนึงถึงเป้าหมายและมีความรับผิดชอบ เราตระหนักดีว่า เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาร่วมงานโดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของเราถูกต้อง ทันเวลา และวางใจได้

วัฒนธรรมนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จและปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพอาจไม่เป็นไปตามความคาดหมาย หากการดำเนินมาตรการอย่างถูกต้องและรอบคอบไม่ประสบผลสำเร็จ

ไม่เพียงแต่ในประเทศและภูมิภาคซึ่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ เท่านั้น กฎข้อห้ามของเรา คือ ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างเวลางานด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการร่วมรับประทานอาหารทางธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายกันนี้ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรเป็นไปอย่างยับยั้งชั่งใจ อย่างพอดีพองามเท่านั้น

การวางตัวทางธุรกิจ

แนวทางการวางตัวของเราในการทำธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อนร่วมงานและพนักงาน ควรเป็นไปอย่างสุภาพและถูกต้อง เราตระหนักดีว่า การวางตัว วาจา และการกระทำต่างๆ ของเราสะท้อนภาพพจน์ตัวเราเองและภาพพจน์ของบริษัท Klingspor ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการวางตัวอย่างเป็นมืออาชีพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ค่านิยมที่กล่าวอธิบายไว้ในจรรยาบรรณนี้

มาตรฐานแรงงาน

Klingspor ให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่อที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และประหยัดการใช้ทรัพยากร ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเสมอสำหรับธุรกิจของเรา ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของเยอรมนีและสากล ไม่เพียงเท่านี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ณ สถานประกอบการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อพนักงานของเรา

Klingspor ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับใด ๆ และไม่ยอมรับการใช้แรงงานเหล่านี้จากคู่ค้าทางธุรกิจ ดังนั้น Klingspor จึงสนับสนุนมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO (International Labour Organisation)

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา

Klingspor เป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุขัดคุณภาพสูง เราสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเรา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะเจาะจงของเราในสถานที่ผลิตทุกสาขาของเรา นี่คือเหตุผลที่เรายึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตที่กำหนดไว้ในสถานที่ผลิตและสถานประกอบการทุกแห่งอยู่เสมอ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตของเราสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมดของเรา ดังนั้นเราจึงคระหนักถึงการร่วมเป็นสมาชิกของเราในองค์กรเพื่อความปลอดภัยของวัสดุขัดเจียร (oSa) และยินดีต้อนรับผู้ผลิตวัสดุขัดเจียรอื่นๆ เป็นสมาชิกใหม่ใน oSa

วัฒนธรรมนวัตกรรม

กลุ่มบริษัทของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เป็นผู้ผลิตวัสดุขัดเจียรชั้นนำที่สาขาบริษัทกว่า 35 แห่งทั่วโลก เนื่องจากบริษัททุกสาขาของเราได้รับการปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ประกอบการ กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การดำเนินการเช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการในทุกระดับภายในบริษัท รวมทั้งเรามีความพร้อมที่จะตั้งคำถามต่อความสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้ว และส่งเสริมการเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงที่สมเหตุสมผลตามเวลาที่เหมาะสม

วัฒนธรรมนวัตกรรมนี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางตลาดอย่างรวดเร็วและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาในอนาคตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

การละเมิดข้อปฏิบัติ

หากคุณพบว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานละเมิดจรรยาบรรณนี้ ให้ตักเตือนเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างสุภาพ หากมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารของบริษัทในท้องถิ่น คณะกรรมการบริการ MKG หรือ Compliance Officer รับทราบ หากไม่สามารถแจ้งเหตุได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว กรุณายื่นคำร้องเพื่อดำเนินกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Klingspor และพนักงานทุกคนมุ่งต่อต้านการทุจริตและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ละเมิดกฎระเบียบควรได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใส่และตรงไปตรงมา หากพนักงานไม่สามารถแจ้งสถานการณ์อย่างเปิดเผยด้วยเหตุผลส่วนตัวใดก็ตาม พนักงานทุกคนภายใน Klingspor Group สามารถติดต่อแผนกป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยไม่ระบุชื่อตน เพื่อชี้เบาะแสการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและผู้แจ้งไม่ต้องกังวลต่อผลกระทบส่วนบุคคล กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้ไม่ควรใช้สำหรับเหตุความขัดแย้งระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาในการทำงานทั่วไป

สามารถติดต่อแผนกป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ: omb@klingspor.de หมายเลขโทรศัพท์ +49 (2773) 922-388.

คณะกรรมการบริหารประจำบริษัท Klingspor แต่ละแห่งต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและข้อมูลติดต่อของแผนกป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน

เวอร์ชั่น: 09.11.2018