ล้อผ้าทราย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ล้อทรายกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
รูปร่างของโครงสร้าง