ล้อผ้าทราย

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ล้อทรายกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
การขยายความกว้างของรูเจาะถึง
โครงสร้าง
แผ่นขัดสำหรับการเตรียมพื้นผิว
เหมาะสำหรับ