PS 33 BK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146716
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146907
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146948
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146958
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146959
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147094
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147095
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147096
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147097
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147108
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147125
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147126
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147224
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147280
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147837
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147838
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148375
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148377
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148379
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149151
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149255
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149794
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149916
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150760
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301928
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301929
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301930
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302049
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
304084
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
304815
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
310898
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340598
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340599
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
342042
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
342043
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
342044
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
342045
หมายเลขสินค้า