PS 33 BK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146716
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146907
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146948
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146958
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146959
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147094
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147095
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147096
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147097
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147108
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147125
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147126
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147224
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147280
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147837
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147838
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148375
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148377
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148379
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149151
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149255
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149794
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149916
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
150760
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301928
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301929
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301930
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302049
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
304084
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
304815
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
310898
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
180
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340598
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
240
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340599
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
400
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342042
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
320
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342043
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
220
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342044
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
150
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 BK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง