PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
143130
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
143131
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
143132
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
143133
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
143694
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146739
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146740
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146946
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146947
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146954
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146955
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146978
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
146979
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147093
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147106
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147107
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147124
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147144
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147170
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147225
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147226
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147604
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147642
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147643
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147647
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147701
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147922
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
147977
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
148469
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
149055
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150431
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
150433
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
154113
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
210124
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
210129
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
210130
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
223162
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
224731
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301874
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301925
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301926
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
301927
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302042
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302043
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302044
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302045
หมายเลขสินค้า
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
302046
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
310531
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340370
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340371
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340375
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
340853
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
342046
หมายเลขสินค้า