PS 33 CK จานขัดกลมที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ ยึดแน่นเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงสูง - สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ลายฉลุเจาะ ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
143130
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
143131
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
143132
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
143133
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
143694
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146739
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146740
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146946
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146947
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146954
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146955
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146978
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
146979
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS1
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147093
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147106
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147107
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147124
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147144
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147170
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147225
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS2
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147226
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147604
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147642
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147643
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS3
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147647
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147701
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147922
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS5
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
147977
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
148469
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
149055
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
150431
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
150433
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
154113
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
210124
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
210129
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
210130
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
223162
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
ไม่มีรู
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
224731
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301874
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301925
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301926
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
301927
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302042
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302043
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302044
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302045
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
225
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS52
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
302046
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS51
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
310531
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340370
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340371
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340375
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
340853
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
100
เม็ดขัด
รูปแบบของรู GLS74
ลายฉลุเจาะ
PS 33 CK
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
342046
หมายเลขสินค้า
คงคลัง