HF 100 D ดอกเจียรคาร์ไบด์

คุณสมบัติ: ดอกเจียรทรงกลม - ออกแบบมาตาม DIN 8032: KUD ประโยชน์: สำหรับพื้นผิวที่โค้งเว้า - สำหรับการลบคมรูที่เจาะ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความยาว /มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน /มม. ความสูง /มม. รอยหยัก ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง ความยาวของแกน /มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
2,5
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยเดี่ยว
รอยหยัก
100.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
35,5
ความยาวของแกน
295778
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
3
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
2,5
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
100.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
35,5
ความยาวของแกน
295784
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
4
เส้นผ่าศูนย์กลาง
38
ความยาว
3
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
3,4
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
34,6
ความยาวของแกน
295798
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4,7
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยเดี่ยว
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45,3
ความยาวของแกน
295815
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4,7
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45,3
ความยาวของแกน
295819
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
52
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
6
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
295831
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
295843
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
56
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยหยาบเดี่ยว
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
295857
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
56
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
295859
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
16
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
14
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยคู่
รอยหยัก
25.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
295868
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
รอยหยักฟันเลื่อยหยาบเดี่ยว
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
300054
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4,7
ความสูง
ตัดเหล็กกล้า
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45,3
ความยาวของแกน
334141
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
4,7
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
65.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45,3
ความยาวของแกน
334142
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
52
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
6
ความสูง
ตัดเหล็กกล้า
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
334143
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
52
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
6
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
334144
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
334145
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
9,6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
54
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
8
ความสูง
ตัดเหล็กกล้า
รอยหยัก
55.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
46
ความยาวของแกน
334146
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
56
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
ตัดเหล็กกล้า
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
334147
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
12,7
เส้นผ่าศูนย์กลาง
56
ความยาว
6
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน
11
ความสูง
ตัดเหล็กสแตนเลส
รอยหยัก
35.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
หัวกลม
รูปร่างของโครงสร้าง
45
ความยาวของแกน
334148
หมายเลขสินค้า
คงคลัง