ใบตัดเพชร

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ใบตัดเพชร
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความหนา/มม.
รูเจาะ/มม.
ความกว้างของฟัน/มม.
ความสูงของฟัน/มม.
ตัวรองรับ
รุ่นของขอบ
ลักษณะการทำงาน
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เหมาะสำหรับ