DT 600 U Supra ใบมีดตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรลบมุม สำหรับ วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต, คอนกรีตที่บ่มแล้ว มีการเสริมแรง, หินทรายสีขาวทึบ

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุก่อสร้าง
คอนกรีต
คอนกรีตที่บ่มแล้ว มีการเสริมแรง
หินทรายสีขาวทึบ
ประโยชน์: เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ - ประสิทธิภาพการตัดยอดเยี่ยม - ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเนื่องมาจากการใช้วัตถุดิบและเพชรเกรดพรีเมี่ยม - ตัดขอบได้เรียบเนียน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที ความกว้างของเซ็กเมนต์ เป็น มม. หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,4
ความกว้างของเซ็กเมนต์
322630
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,4
ความกว้างของเซ็กเมนต์
322631
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
10.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,4
ความกว้างของเซ็กเมนต์
322632
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,6
ความกว้างของเซ็กเมนต์
322633
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,6
ความกว้างของเซ็กเมนต์
322634
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
16
รูเจาะ
80
Vmax
15.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,4
ความกว้างของเซ็กเมนต์
325025
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
140
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22,23
รูเจาะ
80
Vmax
11.000
ความเร็วรอบที่อนุญาต
2,4
ความกว้างของเซ็กเมนต์
325046
หมายเลขสินค้า
คงคลัง