A 16 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
วัสดุหลอม
ประโยชน์: สำหรับการขัดเจียรบนพื้นผิวแนวระนาบและการเจียรในการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของรอยเชื่อม - มีเม็ดหยาบเพื่อให้มีพลังการเจียรสูงสุด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความสูง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที i18n_bauform ลักษณะการทำงาน ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หมายเลขสินค้า คงคลัง
110
เส้นผ่าศูนย์กลาง
55
ความสูง
22,23
รูเจาะ
m
รูปแบบ
50
Vmax
8.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
i18n_bauform
SUPRA
ลักษณะการทำงาน
เครื่องเจียรลบมุม
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
13729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง