A 16 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
วัสดุหลอม
ประโยชน์: สำหรับการขัดเจียรบนพื้นผิวแนวระนาบและการเจียรในการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของรอยเชื่อม - มีเม็ดหยาบเพื่อให้มีพลังการเจียรสูงสุด
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง /มม. ความสูง /มม. รูเจาะ /มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
110
เส้นผ่าศูนย์กลาง
55
ความสูง
22,23
รูเจาะ
m
รูปแบบ
50
Vmax
8.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
13729
หมายเลขสินค้า
คงคลัง