A 24 TX Special ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ วัสดุหลอม

ระดับ Special
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
วัสดุหลอม
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
ประโยชน์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวส่วนที่หล่อ - มีพลังการเจียรสูง และมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานเนื่องมาจากอลูมิเนียม ออกไซด์ถูกทำแข็งตัวยิ่งขึ้น
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ความกว้าง เป็น มม. รูเจาะ เป็น มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต เป็น 1/นาที หมายเลขสินค้า คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
231251
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
231254
หมายเลขสินค้า
คงคลัง