BR 600 Z แปรงล้อแบบลวดเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตเหล็ก
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: แปรงล้อสำหรับก่อนและหลังเชื่อมรอยต่อ - สำหรับการขจัดสะเก็ด สนิม และสแลกที่ออกยาก - สำหรับการขัดและลบคมชิ้นงานที่ต้องใช้แรงมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. RPM สูงสุด โครงสร้าง จำนวน แถว จำนวน ขด ความยาวของสาย/มม. วัสดุของสาย ความหนาของสาย/มม. ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
24
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
30
จำนวน ขด
42
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
20
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
24
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
22.23
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
1
จำนวน แถว
30
จำนวน ขด
42
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
จำนวน แถว
22
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
เกลียว M14
ตัวรองรับ
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
จำนวน แถว
22
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กสแตนเลส
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
เกลียว M14
ตัวรองรับ
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
รูเจาะ
12,500
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
จำนวน แถว
26
จำนวน ขด
22
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
เกลียว M14
ตัวรองรับ
178
เส้นผ่าศูนย์กลาง
14
ความกว้าง
รูเจาะ
9,000
RPM สูงสุด
มีความแข็งแรงสูง, ลื่น
โครงสร้าง
จำนวน แถว
36
จำนวน ขด
39
ความยาวของสาย
เหล็กกล้า
วัสดุของสาย
0.5
ความหนาของสาย
เกลียว M14
ตัวรองรับ