ความรู้และความสามารถเพื่อความสำเร็จของคุณ

เราถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานวัสดุขัดเจียรอย่างเหมาะสมให้ลูกค้า ผู้ใช้งานและพนักงานจากประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์การฝึกอบรมของเรา ช่างเทคนิคชำนาญงานที่มีประสบการณ์จะถ่ายทอดแนวทางในการแก้ไขสำหรับการนำเสนอปัญหาเป็นรูปธรรมและความช่วยเหลือในการตอบข้อโต้แย้งสำหรับการขาย การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการจัดการกับวัสดุที่แตกต่างกันโดยการปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรที่ยึดติดกับที่และเครื่องจักรมือถือ